Online Catalog > Book
Check-outs :

...亞細亞詩萃 2017 Asia poem collection

 • Hit:142
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

台灣現代詩人協會與韓國《亞細亞文藝》暨社團法人青的世界於2013年簽定交流協議書,自該年起輪流於臺灣、韓國舉辦現代詩朗誦交流會。2016年擴大為「亞細亞詩感想祝祭」,並於2017年由台灣現代詩人協會於素有文化城之稱的臺中市舉辦。本書集結參與此盛會的各國詩人作品,收錄臺灣詩人作品33首、韓國詩人作品25首、日本詩人作品2首,合計60首的華、韓、日、英四語之原詩作及翻譯。內容豐富,值得珍藏!

台灣現代詩人協會與韓國《亞細亞文藝》暨社團法人青的世界於2013年簽定交流協議書,自該年起輪流於臺灣、韓國舉辦現代詩朗誦交流會。2016年擴大為「亞細亞詩感想祝祭」,並於2017年由台灣現代詩人協會於素有文化城之稱的臺中市舉辦。本書集結參與此盛會的各國詩人作品,收錄臺灣詩人作品33首、韓國詩人作品25首、日本詩人作品2首,合計60首的華、韓、日、英四語之原詩作及翻譯。內容豐富,值得珍藏! 發 行 人 賴義雄顧 問 金尚浩主 編 蔡秀菊編輯委員 王韶君、瑀璇、賴欣翻 譯 金尚浩(華韓對譯)、蔡焜霖(華日對譯)、詹琲晶(華譯英)校 對 王韶君、邱若山、金俊喜、詹琲晶、蔡秀菊、韓連善 「2017亞細亞詩感想祝祭」Asia Poetry Impression Festival: APIF ......................................................................003序:以詩會友,打開國門窗/臺中市政府文化局長王志誠Poetry Welcomes Friends at Nation’s Door/Foreword by the Director-Generalof the Cultural Affairs Bureau, Taichung City Government Chih-Cheng Wang .......007序:「2017 亞細亞詩感想祝祭」致歡迎詞/台灣現代詩人協會理事長賴欣Welcoming Speech for the 2017 Asia Poetry Impression Festival/Foreword by the Chairman of the Taiwan Modern Poets Association Lai Shin ........015序: 「2017 亞細亞詩感想祝祭」致詞/韓國社團法人青的世界(亞細亞文藝)理事長宋炳勳“2017 Asia Poetry Impression Festival” Speech/Foreword from the Chairmanof the Korean corporation aggregate The Green World (Asiamunye) Byong-Hoon Song ................021國立臺中教育大學校友總會香頌合唱團簡介Introduction to National Taichung University of Education Alumni Association Chanson Choir(NTCUAACC) ...........025台灣現代詩人協會&大韓民國亞細亞文藝國際交流協議書Taiwan Modern Poet Association & Republic of Korea Asiamunye Exchange Agreement ...........029臺灣詩人作品 Taiwanese Poets路寒袖(臺中市政府文化局長王志誠)/拉不住夕陽Lu Han Shiu (Chih-Cheng Wang, Director-General of the Cultural Affairs Bureau, Taichung City Government)/The Unrestrainable Sunset ........................................039黃騰輝/酒歌Teng-Hui Huang/The Wine Song ............................................................................045趙天儀/臺中市四景Tien-Yi Chao/Four Sights in Taichung City ...........................................................049岩上/台灣咖啡Yen Shang/Taiwan Coffee .......................................................................................053賴欣/大與小Lai Shin/Big and Small ...........................................................................................057楊風/邊境戀曲Yang Fong/Love Song of the Border ......................................................................061旅人/角落Leu Ren/A Corner ...................................................................................................065李益美/大學同學會Yi-Mei Lee/College Reunion ..................................................................................069陳銘堯/人Ming-Yao Chen/Homo ............................................................................................073康原/南勢坑的大冠鷲Kang Yuan/The Crested Serpent Eagle at Nanshikeng ...........................................077江自得/你吃著一尾秋刀魚Chi-Der Chiang/You Eat a Pacific Saury ................................................................083鄭烱明/恐懼Chiung-Ming Cheng/Fear .......................................................................................087洪中周/不停歇的旋律Chung-Chou Hung/Never-ending rhythm...............................................................091謝安通/上愛的收集An-Thong Chia/A Collection of My Loves ............................................................097周淑慧/椅Shu-Hui Chou/A Chair ............................................................................................101林俊樑/煙火Jiunn-Liang Lin/Fireworks .....................................................................................105利玉芳/最後个藍布衫Yu-Fang Li/The Final Blue Dress ...........................................................................109陳坤崙/樹根Kun-Lun Chen/The Root ........................................................................................113鄭明彰/毋知Ming-Chang Cheng/I Don’t Know .........................................................................117畢修/油彩紀念碑Pi Hsiu/Oil-Painted Monument ...............................................................................121蔡秀菊/駱駝Hsiu-Chu Tsai/Camel ..............................................................................................125吳櫻/歸雁Wu Ying/Returning Wild Geese ..............................................................................129蔡榮勇/清秋Jing-Hung Tsai/Clear Autumn .................................................................................135林盛彬/詩看板Sheng-Bin Lin/Poetry Bulletin Board .....................................................................139江昀/永遠的走著Chiang Yun/March On ............................................................................................143章惠芳/含羞草Hui-Fang Chang/Touch-Me-Not .............................................................................149葉宣哲/瞳Shuan-Che Yeh/Pupil ..............................................................................................153陳贊吉/拾荒老人Tsan-Chi Chen/Elderly Waste Picker ......................................................................159袖子/日月潭的大目船Hsiu Tzu/The Canoe on Sun Moon Lake ................................................................163柯七/相愛Ko Chi/In Love .......................................................................................................167賴惠美/花道Hui-Mei Lai/Flower Path ........................................................................................173瑀璇/為拉赫曼尼諾夫的〈無言歌〉而寫Yu Hsuan/Inspirations from Rachmaninoff’s “Vocalise” .......................................177王韶君/雪中金閣寺Shao-Chun Wang/The Golden Pavilion in the Snow ..............................................181韓國詩人作品 Korean Poets許順女/花甲Soon-Yeo Heo/Sixty ................................................................................................187黃善粉/自然Sun-Bun Hwang/Nature ..........................................................................................191權善五/幸福是愛Seon-Oh Kwon/Bliss is Love ..................................................................................195金甲均/鄉友Kab-Kyun Kim/Hometown Friends ........................................................................199金美延/樹木葬Mi-Yeon KimTree Burial ...........................................................................................203金粉南/媽媽的歌Boon-Nam Kim/Mother’s Song ..............................................................................207金商禮/韓屋Sang-Rye Kim/Korean House .................................................................................211金成根/鐘形花Sung-Geun Kim/Diamond Bluebell ........................................................................215金誾鋪/雨Eun-Po Kim/Rain ....................................................................................................219盧春來/你Chun-Rae Noh/You .................................................................................................223閔炯宇/今日Hyung-Woo Min/Today ..........................................................................................227邊成文/在記憶裡的愛Sung-Mun Beon/Love in Memory ..........................................................................231徐順玉/腳踏車和蝴蝶Soon-Ok Seo/The Bicycle and the Butterfly ...........................................................235宋炳勳/愛的重量是Byong-Hoon Song/The Weight of Love Is .............................................................239李學順/黃昏Hak-Soon Lee/Sunset ..............................................................................................245李晟植/愛Sung-Sik Lee/Love .................................................................................................251李恩聰/在自行車的道路上/不想成為大人Eun- Chong Lee/On the Bicycle Path/I don’t want to become a grownup ..........255李廷恩/一個可愛的分割Jung-Eun Lee/A Cute Separation ............................................................................261林虎相/緣分Ho- Sang Lim/Destiny ............................................................................................265林完根/鉅齒草Wan Kyun Rim/Fringed False Pimpernel ...............................................................269張誠子/旋轉木馬Sung- Ja Chang/Carousel ........................................................................................273鄭美愛/春春Mi-Ae Chung/Spring...............................................................................................277鄭至洹/玫瑰花Ji-Won Jung/Rose....................................................................................................281趙惠淑/只有你是Hye- Sook Cho/Just You .........................................................................................285車和子/洛東江七百里Hwa- Ja Cha/Nakdong Seven Hundred Kilometers ................................................289日本詩人作品 Japanese Poets永井/只是一條小溪流Nagai/Just a Tiny River ...........................................................................................295たにけいこ/塔莎小姐的天空Tanikeiko/Ms. Tasha’s Sky .....................................................................................303譯者簡介 Introduction to Translators金尚浩/華韓對譯Sang-Ho Kim/Chinese to Korean and Korean to Chinese Translation ...................313蔡焜霖/華日對譯Kun-Lin Tsai/Chinese to Japanese and Japanese to Chinese Translation ...............317詹琲晶/華譯英Bei-Jing Chan/Chinese to English Translation .......................................................321編後語:文學無國界,唯愛與美善/蔡秀菊Literature Without Borders, Only Love, Goodness, and Beauty/Afterword by Hsiu-Chu Tsai ........................................................................................323

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login